--MÓN ĂN NHỎ--

SMALL DISHES

--MÓN CUỐN--

ROLL YOUR OWN COLD ROLLS – RYO

--MÓN ĂN LỚN--

LARGE DISHES

--MÓN ĐỒ BIỂN--

(SEAFOOD DISHES)

--TÔM (PRAWNS)--

--MỰC (SQUID)--

--CÁ (FISH)--

--VEGETARIAN DISHES--

--SIDES--